Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document Untitled Document Untitled Document

Huishoudelijk reglement

 

Aanmelding

 

Aanmelding vindt plaats door middel van het invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijvingsformulier. Door ondertekening geeft u te kennen in te stemmen met dit reglement. Voor jeugdleden, die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, dienen de ouders/verzorgers het inschrijvingsformulier mede te ondertekenen. De aanmeldingskosten bedragen 2,25 en dient u gelijktijdig met de inlevering van het inschrijvingsformulier contant en gepast te voldoen. Hiervoor ontvangt de aanmelder het verenigingsembleem.

 

Contributieheffing

 

De inning van de contributies geschiedt per giro. Ons gironummer is 5191861. Bij aanvang van het seizoen of het kwartaal waarin de inschrijving plaatsvindt zal aan u een acceptgirokaart met het verschuldigde bedrag worden verstrekt. Hebt u geen giro- of bankrekening, dan kunt u het verschuldigde bedrag contant voldoen op het postkantoor. Indien niet binnen 2 maanden na verstrekking van een acceptgirokaart betaald is kan men van deelname aan de activiteiten worden uitgesloten. Het uitvallen van lessen in de schoolvakanties of anderszins geeft geen recht op restitutie van contributie.

 

Lidmaatschap Judobond Nederland

 

Ieder lid dat zich aanmeldt voor onze judolessen verplicht zich aan te sluiten bij de Judobond Nederland (J.B.N.). Er zal u tijdig een aanvraagformulier of acceptgirokaart worden verstrekt om aan deze verplichting te kunnen voldoen. U zult van de J.B.N. een zogenaamd judopaspoort ontvangen. Wij verzoeken u dit bij ons in te leveren, zodat wij dit kunnen invullen en bewaren. Het lidmaatschap van de J.B.N. staat los van onze vereniging en moet afzonderlijk worden opgezegd. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opzegging van het bondslidmaatschap.

 

Uiterlijke verzorging en sieraden

 

Het deelnemen aan lessen en wedstrijden is alleen toegestaan indien de uiterlijke verzorging voldoende is. Hieronder vallen in elk geval zuivere handen en voeten, goede verzorging van de haren, zonodig samengebonden en kortgeknipte nagels. Het dragen van sieraden is in beginsel niet toegestaan. Uitzondering voor onze judolessen kan worden gemaakt indien deze sieraden afdoende worden afgeplakt, zodat zij geen anderen kunnen verwonden.

 

Misdragingen

 

Het is elk lid verboden op straat, openbare gelegenheden of op voor publiek toegankelijke plaatsen zich zodanig te gedragen, dat de goede naam van onze vereniging erdoor kan worden geschaad. Bij overtreding kan het bestuur tot algehele of gedeeltelijk royement overgaan, wat de betrokkene schriftelijk zal worden medegedeeld.

 

Aansprakelijkheid

 

Bestuur, leraren, assistenten, medeleerlingen alsmede hun ouders/verzorgers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen welke schade en/of letsel of erger tengevolge hebben.

 

Opzeggen van het lidmaatschap

 

Opzegging kan slechts schriftelijke geschieden met vermelding van de datum en wel bij het secretariaat. Restitutie van contributie vindt niet plaats, tenzij er ter beoordeling van het bestuur bijzondere omstandigheden bestaan.

 

Geschillenregeling

 

Alle geschillen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien worden beslist door het bestuur.