Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Eerste Sport- en Judovereniging Goirle, gevestigd te Goirle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40259440, hierna te noemen: `de Vereniging`.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@judoclubgoirle.nl

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Ledenadministratie

 

   Voornaam

   Achternaam

   Adres

   Geboortedatum

   Geslacht

   Telefoonnummer

   E-mail adres

   Graduaties

 

Uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Na beŽindiging van het lidmaatschap worden de gegevens bewaard tot twee jaar na afloop van het lopende seizoen.

Google LCC

(Google drive)

 

Sportlink

(aanmelden Judobond Nederland)

Alarmering en adequaat optreden bij (medische) calamiteiten

   Bereikbaarheids-gegevens ouders

   Bereikbaarheids- gegevens huisarts

   Medische aandoeningen

   Medicijngebruik

 

(vrijwillige vermelding aan achterzijde inschrijfformulier)

Toestemming

Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na beŽindiging lidmaatschap of bij intrekking van de toestemming worden de papieren formulieren onmiddellijk vernietigd.

 

Bevoegde medici indien dit in voorkomende gevallen medisch noodzakelijk is

FinanciŽle administratie

   Voornaam

   Achternaam

   Adres

   Telefoonnummer

   E-mail adres

   Bankgegevens

   Betaalgegevens

Uitvoering van de lidmaatschap-overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna.

NVT

 

Wedstrijdadministratie

   Voornaam

   Achternaam

   Geboortedatum

   Geslacht

   Graduatie

Uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomst

Vanaf inschrijving tot twee jaar na afloop van het lopend seizoen

Wedstrijdorganisatie

 

E-mail versturen

   Voornaam

   Achternaam

   E-mailadres

 

Uitvoering van de lidmaatschap-overeenkomst

 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Na beŽindiging van het lidmaatschap worden de gegevens bewaard tot maximaal twee jaar na afloop van het lopende seizoen.

One.com

(info@judoclubgoirle)

 

Google LCC

(gmail-adres)

Algemene verenigingsinformatie op website om de vereniging te promoten

   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

   IP-gegevens

 

Gerechtvaardigd belang

(toestemming is niet nodig omdat het alleen functionele cookies betreft)

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden automatisch geanonimiseerd.

 

One.com

(host website en domein)

 

Activiteitenverslagen met fotoís en fotorapportages op website ter informatie leden en om de vereniging te promoten.

   Voornaam

   Achternaam

   Fotoís

Leden en hun ouders:

 

Toestemming

 

 

One.com

(host website)

 

My album.nl

(website linkt naar de foto-albums op my.album.nl)

Niet leden of hun ouders:

 

Gerechtvaardigd belang

 

Indien verzocht wordt om specifieke fotoís te verwijderen zal daar altijd gehoor aan worden gegeven!

Facebookpagina om de vereniging te promoten

   Voornaam

   Achternaam

   Fotoís

Toestemming

 

Facebook LCC


 

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de paginaís van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening is toestemming niet nodig. De website van de Vereniging gebruikt alleen dergelijke functionele cookies. We kunnen dankzij deze cookies zien hoe vaak onze website - en welke paginaís - door bezoekers worden bekeken. De gegevens worden automatisch geanonimiseerd.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Verantwoordelijke:††††††† Secretaris van de vereniging, Bram Kools

E-mail:††††††††††††††††††††††††† privacy@judoclubgoirle.nl

Telefoonnummer:††††††††† 013-5340383

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.